Вимоги до оформлення статей

Обсяг статті – 10–20 сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – усі 2 см, абзац – 1,25 см. Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимо. У тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразка: « ». У тексті заборонені переноси. Нумерація сторінок не ведеться.

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовувати перед відомостями про автора (авторів), окремим рядком, у лівому верхньому куті. Індекс УДК визначає автор.

Відомості про автора (авторів) вказувати англійською та українською мовами після індексу УДК (команда – вирівнювання по ширині тексту) із зазначенням прізвища та імені, наукового ступеня і вченого звання, посади, місця роботи та її повної адреси, e-mail кожного співавтора; рядком нижче – номеру ORCID (http://orcid.org/), Scopus-Author ID (зазначається за наявності індексованих публікацій у Scopus). Усі відомості наводять у називному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним та курсивним накресленням, інші відомості – лише курсивом. Номер ORCID та Scopus-Author ID визначає автор.

Бібліографічний опис статті (оформлювати за прикладом).

Назву статті вказувати українською і англійською мовами (всі великі літери).

Анотацію подавати українською та англійською мовами (не менше 1800 символів із пробілами у кожній анотації). Анотація подається згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат і повинна містити такі виділені елементи: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.

Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з погляду інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подавати у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше семи, подаються українською та англійською мовами.

Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи:

  • актуальність проблеми;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій (не дозволяється тільки перелік прізвищ);
  • мета дослідження;
  • виклад основного матеріалу дослідження;
  • висновки і перспективи подальших досліджень;
  • список літератури;
  • References.

Усі назви частин (рубрики) повинні бути виокремлені жирним кеглем (шрифтом).

Посилання на джерела в тексті подавати в круглих дужках із зазначенням: прізвища автора – кома – рік видання роботи – кома – сторінки, з яких здійснюються запозичення (Bibikov, 2010, pp. 25–34). Посилання на декілька джерел одночасно подавати через крапку з комою (Bibikov, 2010; Pietrov, 2007; Ivanov, 2015), сторінки вказуються при необхідності.

Список літератури (Література) повинен містити не менше 10 позицій мовами оригіналу (виняток – китайська, японська, корейська та арабська. В такому разі джерело подається у перекладі на англійську, із вказівкою мови оригінала в дужках). Бібліографічний опис списку літератури оформлювати з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Наприкінці статті розміщувати транслітеровану і перекладену англійською версію літератури (References), оформлену згідно з угодами APA (American Psychological Association).

Кількість табличного матеріалу та рисунків не повинна бути надмірною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад, Таблиця 1 (курсивом)) і назву (друкується над таблицею посередині півжирним шрифтом). Рисунки також потрібно нумерувати, і вони повинні мати назви, які вказуються під кожним із рисунків звичайним шрифтом (наприклад, Рис. 2. Динаміка обсягів виробництва цукру в Україні у 2013–2019 роках). 

Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути подані єдиним графічним об’єктом. Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel.

Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equtation і нумеруються з правого боку.

Автору(ам) при оформленні та подачі статті до редакції необхідно враховувати, що друк журналу є чорно-білим, тому використання різних кольорів, особливо при включенні у статтю багатоколірних графіків та діаграм, не завжди забезпечує їх адекватне відображення в надрукованих примірниках. Редакцією рекомендується застосування візерункового заповнення сегментів діаграм у чорно-білій гамі.

До друку приймаються статті, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи, які відповідають профілю видання. Кожна стаття обов’язково проходить анонімне рецензування. Приймаються проблемного, узагальнюючого, оглядового характеру, які раніше не були опубліковані. Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них.

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, а також осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Рукописи, не оформлені належним чином, не приймаються до публікації. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 

УДК 621.315.592

Галина МИРОНЧУК
дoктop фiзикo-мaтемaтичних нaук, професор, директор навчально-наукового фізико-технологічного інституту, Вoлинcький нaцioнaльний унiвеpcитет iменi Леci Укpaїнки, пp. Вoлi 13, м. Луцьк, Укpaїнa, 43025
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9088-3825
SCOPUS-AUTHOR ID: 36245422900

Бібліографічний опис статті: Мирончук, Г. (2021). Фотоіндуковані ефекти першого порядку в халькогенідних системах Ag-Ga(In)-Si(Ge)-S(Se). Фізика та освітні технології, 2, 3–10, doi:

ФОТОІНДУКОВАНІ ЕФЕКТИ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ В ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СИСТЕМАХ Ag-Ga(In)-Si(Ge)-S(Se)

Анотація ... (не менше 1800 символів із пробілами)
Ключові слова: напівпровідники, оптичне поглинання, фотоіндуковані ефекти, електрон-фононна взаємодія.

Galina MYRONCHUK
Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Director of the Educational and Scientific Institute of Physics and Technology, Lesya Ukrainka Volyn National University, 13 Volya Ave., Lutsk, Volyn region, Ukraine, 43025
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9088-3825
SCOPUS-AUTHOR ID: 36245422900

To cite this article: Myronchuk, G. (2021). Fotoindukovani efekty pershoho poriadku v khalkohenidnykh systemakh Ag-Ga(In)-Si(Ge)-S(Se) [Photo-induced effects first order in chalcohenid systems of Ag-Ga (In) -Si (Ge)-S (Se)]. Physics and Educational Technology, 2, 3–10, doi:

PHOTO-INDUCED EFFECTS FIRST ORDER IN CHALCOHENID SYSTEMS OF Ag-Ga (In) -Si (Ge) -S (Se)

Summary ... (не менше 1800 символів із пробілами)
Key words: semiconductors, optical absorption, photoinduced effects, electron-phonon interaction

Основний текст статті ... (Майер, 2015).

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. 278 с.

 REFERENCES:

  1. Honcharenko, S.U. (2008). Pedahohichni doslidzhennia: metodolohichni porady molodym naukovtsiam [Pedagogical research: methodological advice for young scientists]. Vinnytsia: DOV «Vinnytsia». 278 s. [in Ukrainian].