Вимоги до оформлення статей

Стаття подається у текстовому редакторі Word for Windows (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5). Поля: верхнє, нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм.

Текст оформлюється у такому порядку:

  • Індекс УДК.
  • Назва статті (всі великі літери).
  • Імена, по-батькові та прізвища авторів (повністю).
  • Вчений ступінь і звання, посада, місце роботи.
  • Номер ORCID (вказується обов'язково), Scopus-Author ID, Researcher ID (за наявністю).
  • Анотація та ключові слова.

Українською і англійською мовами з перекладом назви і прізвищ автора(ів) обсягом не менше 1800 друкованих знаків кожна. Якщо стаття не українською і не англійською мовами, то першою подається анотація мовою статті, потім – українською та англійською мовами.

  • Основний текст статті.

Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) «вмонтовуються» в основний текст статті і даються додатково у вигляді окремих файлів.

  • Література.

Перелік цитованої літератури укладається за порядком посилання у тексті. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог ДСТУ 8302:2015.

  • References.

Наприкінці статті розміщується транслітерована і перекладена англійською версія літератури, оформлена відповідно до APA (American Psychological Association).