ТРАКТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У СВІТОВІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ ТА ЙОГО ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ В УКРАЇНСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/facs-2023-3-14

Ключові слова:

національна ідентичність, національна ментальність, українське музикознавство.

Анотація

Музика є одним із засобів формування національно-ментальних установок, тому аналіз трактування феномену національної ідентичності у світовій науковій думці та екстраполяція вказаних знань в українське музикознавство є важливою задачею, що має вирішуватися і в теоретичній, й у подальшому ‒ у практичній сфері. Мета статті – увиразнити головні ідеї щодо національної ідентичності у світовій науковій думці на прикладі досліджень Ентоні Сміта (1994), Венсана Декомба (2015) та Монтсеррат Гібернау (2012) задля подальшої екстраполяції в українське музикознавство. Методологія дослідження відображена у таких завданнях: 1) розглянути ситуацію з вивчення національної ідентичності в українському музикознавстві; 2) проаналізувати найбільш вагомі ідеї зі світової гуманітаристики, дотичні до проблеми національної ідентичності; 3) укласти висновки щодо сутнісних ознак національної ідентичності, задекларованих у світовій науковій думці, та екстраполяції вказаних знань в українське музикознавство. Наукова новизна. У статті, поряд з увиразненням певних ідей Anthony D. Smith (Ентоні Сміт, 1994), Vincent Descombes (Венсан Декомб, 2015) та Montserrat Guibernau (Монтсеррат Гібернау, 2012), що стосуються предмета дослідження, до українського музикознавства привноситься інформація про праці Peter Wade (1998), Cecily Morrison (2003), Anthony Arblaster (2002), Raymond Knapp (2006, 2009), Ilir Ramadani (2017, ряду авторів статей зі збірки «Music, National Identity and the Politics of Location: Between the Global and the Local» (2016) та ін. Висновок. Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що опрацювання проблеми національної ідентичності знаходить все більш множинні експлікації в українському музикознавстві. Причини вбачаємо у двох головних рисах вказаного феномену. По-перше ‒ це тісний взаємозвʼязок з культурою, з процесом усвідомлення власної належності до тієї чи іншої національно-культурної групи, яка, у свою чергу, послуговується певним музично- символьним тезаурусом. По-друге ‒ важливість проблеми ідентичності для сучасної України, що декларували при визначенні актуальності проблеми, піднятої у даній публікації. Перспективи подальших досліджень вбачаємо в аналізі, крізь призму вияву національної ідентичності, різноманітних явищ української музичної культури, у знаходженні тих маркерів, які позначають ті чи інші музичні явища як «свої».

Посилання

Гібернау М. Ідентичність націй / пер. з англ. П. Таращука. Київ : Темпора, 2012. 303 с.

Декомб В. Клопоти про ідентичність. Київ : Стилос, 2015. 281 с.

Драганчук В. Національна ментальність і рівні її відображення в музиці. Музикознавчі студії: Наукові збірки ЛНМА ім. Лисенка. Львів : Сполом, 2008. Вип. 18. С. 11−18. URL: http://evnuir. vnu.edu.ua/handle/123456789/9236 (23.05.2023).

Драганчук В. Архетип Ославленої Мадонни у музичному дискурсі: кордоцентризм української недолі. Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки : Мистецькі обрії ’2015. Київ : Фенікс, 2015. Вип. 7 (18). С. 65–74. URL: http://www.mari.kiev.ua/sites/default/ files/inline-images/pdfs/Mystetcki_obrii_18_7.pdf (05.06.2023).

Кияновська Л. Національний образ світу в українській професійній музиці. Вісник НТШ. Львів, 2007. Число 38. С. 15–19.

Козловець М. Національна ідентичність у контексті глобалізації: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.03. Київ, 2010. 36 c.

Корній Л. Проблема етнонаціональної ідентичності українського музичного мистецтва. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Київ, 2019. Вип. 19. С. 6‒16. URL: http://um.etnolog.org.ua/zmist/2019/6.pdf (10.06.2023).

Котляревський І. Пріоритетність як фактор розвитку музикознавства. Теоретичні та практичні питання культурології. Мелітополь : Сана, 2002. Вип. ІХ (Українське музикознавство на зламі століть). С. 15–23.

Лисий І. Культурна ідентичність: культурні виміри націй у баченні М. Гібернау. Наукові записки НаУКМА. 2014. Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. С. 11‒17. URL: https://ekmair.ukma. edu.ua/handle/123456789/3162 (15.06.2023).

Майданська С., Гусарчук Т. Герасимова-Персидська Ніна Олександрівна. Енциклопедія Сучасної України / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/ article-29241 (11.04.2023).

Нагорна Л. Ідентичність національна. Енциклопедія історії України. Т. 3 / Редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. Київ : Наукова думка, 2005. 672 с. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Identychnist_ nacionalna (01.07.2023).

Новакович М. Галицька музика габсбурзької доби (1772–1918) в контексті явища національної ідентичності : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав. : 17.00.03. Одеса, 2020. 33 с.

Охітва Х. Національна ідентичність творчості Богдана Веселовського у контексті становлення естрадної музики полікультурного Львова. Fine art and culture studies. 2022. Вип. 5. С. 32–39. URL: https://doi.org/10.32782/facs-2022-5-5 (21.05.2023). 14. Охітва Х. Національна ментальність та ідентичність у музиці: дефініції та кореляція понять. Українська культура: минула, сучасне, шляхи розвитку : науковий збірник. Напрям : Мистецтвознавство. Вип. 38. Рівне, 2021. С. 101–106. URL: http://orcid.org/0000-0001-7107-4304 (13.04.2023).

Сміт Е. Д. Нацiональна ідентичність / пер. з англ. П. Таращука. Київ : Основи, 1994. 223 с. URL: http://litopys.org.ua/smith/smi.htm (13.06.2023).

Степико М. Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія. Київ : Національний інститут стратегічних досліджень, 2011. 336 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/ files/2012-09/Ident-62307.pdf (03.07.2023).

Юнґ К. Ґ. Архетипи і колективне несвідоме / пер. з німецької К. Котюк, наук. ред. О. Фешовець. Львів : Астролябія, 2018. 608 с. 18. Ярко М. Парадигма етнонаціональної ідентичності української музичної творчості як пріоритетна дослідницька проблема сучасного вітчизняного музикознавства. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. 2013. № 2. С. 40–48. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2013_2_10 (10.07.2023).

Arblaster A. Self-identity and national identity in classical music. Journal of Political & Military Sociology. University of Florida Press, 2002. Vol. 30, No. 2, pр. 259‒272. URL: Https://Www.Jstor.Org/ Stable/45293623 (08.07.2023).

Erikson E. H. Identity Youth and Crisis. London ‒ New York : W. W. Norton & Company, 1968. 336 рр. URL: https://www.academia.edu/37327712/Erik_H_Erikson_Identity_Youth_and_ Crisis_1_1968_W_W_Norton_and_Company_1_ (09.05.2023).

Knapp R. The American Musical And The Formation Of Personal Identity. Princeton University Press, 2006. 384 рр. URL: The American Musical and the Formation of National Identity | Princeton University Press (02.06.2023).

Knapp R. The American Musical And The Performance Of Personal Identity. Princeton University Press, 2009. 480 рр. URL: The American Musical and the Performance of Personal Identity | Princeton University Press (02.06.2023).

Morrison С. The Role of Folk Song in Identity Process. Columbia University, 2003, рр. 13‒20. URL: http://www.fulbright.hu/book1/cecilymorrison.pdf (23.06.2023).

Music, National Identity and the Politics of Location: Between the Global and the Local / Edited by I. Biddle, V. Knights. London ‒ New York, 2016. 240 pр. DOI: 10.4324/9781315596914 ; URL: https://www.book2look.com/embed/9781317091608 (02.07.2023).

Ramadani I. Music, culture and identity. Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences. Vienna, 2017. Vol. 3. № 1, рр. 248‒253. URL: https://www.researchgate.net/ publication/339513553_Music_culture_and_identity (23.05.2023).

Wade P. Music, Blackness and National Identity: Three Moments in Colombian History. Popular Music, Volume 17, Issue 1, January 1998, pp. 1‒19. DOI: 10.1017/S0261143000000465 ; URL: https://www.researchgate.net/publication/231747715_Music_Blackness_and_National_Identity_Three_ Moments_in_Colombian_History (14.07.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-04

Як цитувати

СИДІР, М. (2023). ТРАКТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У СВІТОВІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ ТА ЙОГО ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ В УКРАЇНСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО. Fine Art and Culture Studies, (3), 100–107. https://doi.org/10.32782/facs-2023-3-14

Номер

Розділ

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають