Вимоги до оформлення статей

Обсяг статті – 10–20 сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – усі 2 см, абзац – 1,25 см. Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимо. У тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразка: « ». У тексті заборонені переноси. Нумерація сторінок не ведеться.

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовувати перед відомостями про автора (авторів), окремим рядком, у лівому верхньому куті. Індекс УДК визначає автор.

Відомості про автора (авторів) вказувати англійською та українською мовами після індексу УДК (команда – вирівнювання по ширині тексту) із зазначенням прізвища та імені, наукового ступеня і вченого звання, посади, місця роботи та її повної адреси, e-mail кожного співавтора; рядком нижче – номеру ORCID (http://orcid.org/), Scopus-Author ID (зазначається за наявності індексованих публікацій у Scopus). Усі відомості наводять у називному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним та курсивним накресленням, інші відомості – лише курсивом. Номер ORCID та Scopus-Author ID визначає автор.

Бібліографічний опис статті (оформлювати за прикладом).

Назву статті вказувати українською і англійською мовами (всі великі літери).

Анотацію подавати українською та англійською мовами (не менше 1800 символів у кожній анотації). Анотація подається згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат і повинна містити такі виділені елементи: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.

Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з погляду інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подавати у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше семи, подаються українською та англійською мовами.

Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи:

  • актуальність проблеми;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій (не дозволяється тільки перелік прізвищ);
  • мета дослідження;
  • виклад основного матеріалу дослідження;
  • висновки і перспективи подальших досліджень;
  • список літератури;
  • References.

Усі назви частин (рубрики) повинні бути виокремлені жирним кеглем (шрифтом).

Посилання на джерела в тексті подавати в круглих дужках із зазначенням: прізвища автора – кома – рік видання роботи – кома – сторінки, з яких здійснюються запозичення (Бібіков, 2010, с. 25). Посилання на декілька джерел одночасно подавати через крапку з комою (Бібіков, 2010; Бондаренко, 2007; Коваленко, 2015), сторінки вказуються при необхідності.

Список літератури (Література) повинен містити не менше 10 позицій мовами оригіналу (виняток – китайська, японська, корейська та арабська. В такому разі джерело подається у перекладі на англійську, із вказівкою мови оригінала в дужках). Бібліографічний опис списку літератури оформлювати з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Наприкінці статті розміщувати транслітеровану і перекладену англійською версію літератури (References), оформлену згідно з угодами APA (American Psychological Association).

Кількість табличного матеріалу та рисунків не повинна бути надмірною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад, Таблиця 1 (курсивом)) і назву (друкується над таблицею посередині півжирним шрифтом). Рисунки також потрібно нумерувати, і вони повинні мати назви, які вказуються під кожним із рисунків звичайним шрифтом (наприклад, Рис. 2. Динаміка обсягів виробництва цукру в Україні у 2013–2019 роках). 

Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути подані єдиним графічним об’єктом. Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel.

Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equtation і нумеруються з правого боку.

Автору(ам) при оформленні та подачі статті до редакції необхідно враховувати, що друк журналу є чорно-білим, тому використання різних кольорів, особливо при включенні у статтю багатоколірних графіків та діаграм, не завжди забезпечує їх адекватне відображення в надрукованих примірниках. Редакцією рекомендується застосування візерункового заповнення сегментів діаграм у чорно-білій гамі.

До друку приймаються статті, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи, які відповідають профілю видання. Кожна стаття обов’язково проходить анонімне рецензування. Приймаються проблемного, узагальнюючого, оглядового характеру, які раніше не були опубліковані. Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них.

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, а також осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Рукописи, не оформлені належним чином, не приймаються до публікації. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 544.[344+228]:546.[683+48+28+289+81]ʼ23/24

Любомир ГУЛАЙ
доктор  хімічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  екології  та  природокористування,  Волинський національний університет імені Лесі Українки, просп. Волі, 13, м. Луцьк, Волинська обл., Україна, 43025
ORCID: 0000-0003-3495-5027

 Бібліографічний опис статті: Гулай, Л. (2021).  Тетрарні  халькогеніди  систем  Tl2X–BIIX–DIVX2  (BII  –  Cd,  Hg,  DIV–  Si,  Ge;  X–  Se,  Te). Проблеми хімії та сталого розвитку, 3, 26–37, doi:

ТЕТРАРНІ ХАЛЬКОГЕНІДИ СИСТЕМ
Tl2X–BIIX–DIVX2 (BII – Cd, Hg, DIV– Si, Ge; X– Se, Te)

Анотація ... (не менше 1800 символів із пробілами)
Ключові слова: талієвмісні  тетрарні  халькогеніди,  фазові  рівноваги,  кристалічна  структура,  рентґено-фазовий аналіз.

 Liubomyr HULAI
Doctor of Chemistry, Professor, Head of the Department of Ecology and Nature Management, Lesya Ukrainka Volyn National University, 13 Voli ave., Lutsk, Volyn region, Ukraine, 43025
ORCID: 0000-0003-3495-5027

To  cite  this  article: Hulai,  L.  (2021). Tetrarni khalkohenidy system Tl2X–BIIX–DIVX2 (BII – Cd, Hg, DIV– Si, Ge; X – Se, Te). [Four-elements chalcogenides of  the  systems  Tl2X–BIIX–DIVX2  (BII  –  Cd,  Hg,  DIV–  Si,  Ge;  X  –  Se,  Te). Problems of Chemistry and Sustainable Development, 3, 26–37, doi:

FOUR-ELEMENTS CHALCOGENIDES OF THE SYSTEM
STl2X–BIIX–DIVX2 (BII – Cd, Hg, DIV– Si, Ge; X – Se, Te)

Summary ... (не менше 1800 символів із пробілами)
Key words: thallium-containing quaternary chalcogenides, phase equilibria, crystal structure, X-ray phase analysis.

Основний текст статті ... (Цісар, Піскач & Парасюк, 2020).

ЛІТЕРАТУРА:

1. Цісар О., Піскач Л., Бабіжецький В., Левицький В., Котур Б., Марушко Л., Олексеюк І., Парасюк О. Фазові рівноваги в системі Tl2Se–In2Se3–GeSe2 при 520 К. Вісн. Львів. у-ту. Сер. хімічна. 2018. 59(10). C. 46–52.

REFERENCES:

1. Tsisar, O., Piskach, L., Babizhetskyi, V., Levytskyi, V., Kotur, B., Marushko, L., Olekseyuk, I., Parasyuk, O. (2018). Fazovi rivnovahy v systemi Tl2Se–In2Se3–GeSe2 pry 520 K. [Phase equilibria in the system Tl2Se – In2Se3 – GeSe2 at 520 K]. Visn. Lviv. u-tu. Ser. khimichna. – Bulletin of Lviv University. Chemistry series, 59(10), 46–52 [in Ukrainian].