ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПОМІЧНИКІВ ВИХОВАТЕЛІВ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/apv/2022.1.1.4

Ключові слова:

взаємодія з дітьми, діти дошкільного віку, готовність, заклад дошкільної освіти, фахова компетентність, обов’язки, помічники вихователів

Анотація

У статті акцентовано увагу на готовності помічників вихователів до взаємодії з дітьми дошкільного віку та партнерської взаємодії з педагогами в ЗДО, підкреслено важливість дотримання ними своїх посадових обов’язків. Розкрито сутність поняття «фахова компетентність» на основі аналізу наукових досліджень. Уточнено, що проблему підготовки майбутнього вихователя до професійної діяльності досліджують українські науковці: Г. Бєлєнька, Ю. Волинець, Л. Козак, О. Коваленко, Л. Машкіна, Т. Пономаренко, Н. Стаднік, Т. Теличко та ін. Проте, на жаль, немає досліджень щодо підготовки помічників вихователів до роботи з дітьми в закладі дошкільної освіти. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що порушується питання формування фахової компетентності помічників вихователів. Визначено, що фахова компетентність помічника вихователя – це його готовність до теоретичної педагогічної обізнаності та вміння застосовувати ці знання на практиці. Представлено результати спостереження за діяльністю помічників вихователів і виконанням ними своїх посадових обов’язків. Визначено, що певна частина помічників вихователів не обізнана зі своїми посадовими обов’язками, а деякі не дотримуються їх або виконують не зовсім якісно. Репрезентовано результати анкетування помічників вихователів щодо готовності до роботи в умовах закладу дошкільної освіти та визначено рівень їх фахової компетентності. Зазначено, що в майже в 50% помічників вихователів низький рівень сформованості фахової компетентності, у 35% – середній, а у 15% – високий. Уточнюємо, що високий рівень мають помічники вихователів, які навчаються в педагогічних ЗВО. Окреслено напрями формування фахової компетентності помічників вихователів, як-от мотиваційний, інформаційний (когнітивний), практичний (діяльнісний). З метою реалізації цих напрямів розроблено вебсайт. Визначено перспективи подальших досліджень, спрямованих на взаємодію з керівниками закладів дошкільної освіти щодо заохочення помічників вихователя до формування фахової компетентності (вступ до педагогічного закладу вищої освіти, залучення до педагогічної роботи); на вдосконалення інформаційної сторони вебсайту; на розробку нових блоків (рубрик); на визначення ефективності розробленого вебсайту.

Посилання

Бєлєнька Г.В. Формування фахової компетентності майбутніх педагогів під час навчання в університеті. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць. 2017. № 17(60). С. 15–18.

Богініч О.Л. Шляхи вдосконалення системи підготовки фахівців дошкільної освіти. Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. 2008. Випуск № 1. 2008. URL: http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n1_2008_st_9/.

Волинець Ю.О., Стаднік Н.В. Упровадження інформаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх дошкільних педагогів. Народна освіта. 2020. № 2(41). С. 1–5. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=6229.

Коваленко О.В., Лахман Д.О. Методичний супровід професійного розвитку педагогів закладу дошкільної освіти на основі диференційного підходу в умовах формування педагогічної команди. Український психолого-педагогічний науковий збірник. 2021. № 23. С. 38–42. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37065.

Козак Л.В. Технологічні основи підготовки майбутніх магістрів дошкільної освіти до інноваційної професійної діяльності. Інноватика у вихованні. 2021. № 13. С. 18–27.

Про дошкільну освіту : Закон України від 11.07.2001 р. № 2628-III : станом на 1 січ. 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text (дата звернення: 28.01.2022).

Про затвердження Професійного стандарту за професією «Вихователь закладу дошкільної освіти» : наказ Міністерства економіки № 755-21 від 19.10.2021. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadskeobgovorennya/2021/07/01/Proyekt.prof.stand.Vykhov.ZDO.01.07.pdf (дата звернення: 29.11.2021).

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII : станом на 21 листоп. 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 28.01.2022).

Теличко Т.В. Формування фахової компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти на засадах міждисциплінарного підходу : дис. … докт. філос. пед. : 015. Мукачево, 2021. 249 с. URL: https://msu.edu.ua/wpcontent/uploads/2021/04/ДИСЕРТАЦІЯ-Теличко.pdf.

Українська мала енциклопедія : 16 кн. : у 8 т. / проф. Є. Онацький. – Накладом Адміністратури УАПЦ в Аргентині. 1960. Т. 3, кн. VI : С. 696–697.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-13

Як цитувати

ВЕРТУГІНА, В., & СМИШЛЯЄВА, В. (2022). ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПОМІЧНИКІВ ВИХОВАТЕЛІВ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Acta Paedagogica Volynienses, 1(1), 25–30. https://doi.org/10.32782/apv/2022.1.1.4

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА