ВПЛИВ ПРИРОДНОГО РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА РОЗВИТОК МАНЕВИЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/geochasvnu.2023.2.07

Ключові слова:

територіальна громада, рекреаційний потенціал, природно-заповідний фонд, річки, озера, ґрунти, природно-заповідні об’єкти, р. Стир, р. Стохід, Маневицька ТГ, Камінь-Каширський район, Волинська область

Анотація

Здійснено аналіз специфіки алгоритму створення Маневицької територіальної громади (ТГ) Волинської області в результаті трансформації попередньої моделі місцевого самоуправління. Охарактеризовано основні особливості громади, її структуру системи розселення населення. Апробовано методику дослідження локального природного рекреаційного потенціалу на рівні територіальних громад. У цьому науковому дослідженні природний рекреаційний потенціал розглядається як система природних та частково соціально-економічних чинників, що визначають умови для відпочинку та туризму. Здійснюючи науковий пошук у межах заданої тематики, значну увагу було приділено вивченню місцевого клімату, першочергово охарактеризовано гідротермічний режим й гідрографічну мережу, де описуються морфометричні характеристики основних водних об’єктів ТГ – озер, річок, водосховищ та ставків; описано ґрунтово-рослинний покрив, біорізноманіття лісових фітоценозів, виокремлено структуру мисливських угідь і земельних ресурсів громади. Чинне місце в дослідженні приділено мережі природно-заповідного фонду (ПЗФ). Охарактеризовано фізико-географічні умови в межах об’єктів ПЗФ, зокрема рослинний покрив та видове різноманіття існучих зооценозів із метою організації раціонального рекреаційного природокористування в Маневицькій ТГ. Розглянуто потенціал територіального розширення природоохоронної мережі та окремих об’єктів ПЗФ.

Посилання

Боярин М. В., Нетробчук І. М. Екологічний стан поверхневих вод басейну річки Стохід. Людина та довкілля. Проблеми неоекології : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2017. № 3‒4 (28). С. 120‒129.

Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства. URL: https://lisvolyn.gov.ua/(дата звернення 26.01.2023).

Головне управління статистики у Волинській області. URL: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua. (дата звернення 25.01.2023).

Горяна О., Фесюк В. Комплекс заходів підвищення ефективності використання й охорони джерел басейну р. Стир у межах Волинської області. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки. 2018. № 10 (383). С. 46–52.

Децентралізація влади. URL: http://decentralization.gov.ua/region/item (дата звернення 24.01.2023).

Екологічний паспорт Маневицького району Волинської області. URL: https://voladm.gov.ua/ article/ekologichniy-pasport-manevickogo-rayonu/ (дата звернення 24.01.2023).

Єрко І. В., Мельник Н. В., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. Новітні можливості туристичної атрактивності Камінь-Каширського району Волинської області. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі : управління, технології, моделі : монографія / за ред. Л. Ю. Матвійчук, Ю. М. Барського, М. І. Лепкого. Луцьк, 2021. С. 314–334.

Зузук Ф. В., Колошко Л. К. , Карпюк З. К. Осушені землі Волинської області та їх охорона : монографія. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. 294 с. URL: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13031

Каліновський Д. Рекреаційна привабливість природних водойм Волинської області і можливості їх використання в рекреації та туризмі. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2013. № 6. С. 43–47.

Камінь-Каширська РДА. URL: http://kamadm.gov.ua/ (дата звернення 25.01.2023).

Карпюк З. К., Фесюк В. О., Антипюк О. В., Качаровський Р. Є. Охорона болотних екосистем у мережі природно-заповідного фонду Волинської області. Шацьке поозер’я в контексті змін клімату : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 70-річчю від дня нар. проф. Петліна В. М., с. Світязь, 1–3 жовтн. 2021 р. / за заг. ред. В. О. Фесюка. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. С. 15–21.

Карпюк З. К., Фесюк В. О. Природоохоронні мережі Волинської області : монографія. Луцьк : Вид-во «Терен», 2021. 212 с.

Карпюк З. К., Фесюк В. О. , Антипюк О. В. Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог. Київ, 2018. 136 с.

Ковальчук С. І., Качаровський Р. Є., Карпюк З. К., Чижевська Л. Т. Аспекти рекреаційного використання об’єктів ПЗФ басейну р. Оконка. Актуальні питання науки, освіти та суспільства в умовах сучасних викликів : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 27 грудня 2022 р.). Кременчук, 2022. С. 68‒70.

Лук’янова Ганна Віталіївна, Полянська Тетяна Олександрівна, Полянський Сергій Володимирович, Чижевська Лариса Тарасівна, Нетробчук Ірина Марківна, Карпюк Зоя Костянтинівна, Качаровський Роман Євгенович. Сучасні можливості природного рекреаційного потенціалу Ратнівської ТГ Волинської області. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury Praha, České republika: E 24142. 2022, № 8 (15). S. 171‒185. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-8(15)-171-185

Маневицька територіальна громада. URL: https://mg.gov.ua/ (дата звернення 24.01.2023).

Мельничук М. А., Мороз М. М., Павловська Т. С. Термічний режим повітря у басейні р. Стохід. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матер. ХV Міжнар. наук.-практ. конфер. аспірантів і студентів (12−13 травня 2021 року, м. Луцьк). Луцьк : Вежа-Друк, 2021. С. 116−121.

Нетробчук І. М., Чижевська Л. Т., Полянський С. В., Карпюк З. К., Мельник О. В., Качаровський Р. Є. Природний рекреаційний потенціал Ковельської ТГ Волинської області. Scientific researches and methods of their carrying out : world experience and domestic realities : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Відень, Австрія – м. Вінниця, Україна. 27 травн. 2022 р. International scientific journal «Grail of Science», № 14‒15 (May, 2022) / ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія), 2022. С. 702–708.

Нетробчук І. М., Ковальчук С. І., Мельник О. В., Карпюк З. К., Чижевська Л. Т., Качаровський Р. Є. Басейн р. Череваха : рекреаційний потенціал об’єктів природно-заповідного фонду. Innovations and prospects in modern science : матер. I Міжнар. наук.-практ. конференції, 15–17 січня 2023 р. : зб. наук. праць. Стокґольм, Швеція, 2023. С. 202-208.

Паспорт Маневицької громади Волинської області. URL: https://mg.gov.ua/pasport-teritorialnoigromadi-10-59-53-01-12-2022/ (дата звернення 25.01.2023).

Петлін В. М., Фесюк В. О., Карпюк З. К. Регіональна екомережа Волинської області. Український географічний журнал. 2021. № 2. С. 31–41. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2021.02.031

Полетаєва Л. М., Сафранов Т. А. Рекреаційна ємність територій деяких національних природних парків України. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2021. Вип. 35. С. 105–114. DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4224-2021-35-10

Природно-заповідний фонд Волинської області. URL: http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9 (дата звернення 28.01.2023).

Про добровільне об’єднання територіальних громад. Закон України від № 157–VIII від 05 лютого 2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (дата звернення 28.01.2023).

Про природно-заповідний фонд Украни. Закон України № 2456-XII від 16 червня 1992 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2456-12(дата звернення 28.01.2023).

Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області. URL: https://vodres.gov.ua/ (дата звернення 25.01.2023).

Стельмах В. Ю., Карпюк З. К., Чижевська Л. Т., Качаровський Р. Є., Нетробчук І. М., Мельник О. В., Полянський С. В. Заболоттівська ТГ Волинської області : сучасний природний рекреаційний потенціал та шляхийого збереження. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury Praha, České republika. 2022. № 12 (19). S. 300–314. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-12(19)-300-314.

Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА. URL: https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-ekologiyi-ta-prirodnih-resursiv/1/ (дата звернення 22.01.2023).

Чижевська Л. Т., Лавренчук О. М., Качаровський Р. Є., Карпюк З. К., Антипюк О. В. Оцінка сучасного стану водних ресурсів Волині. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів, 11-12 квітн. 2019 р. Луцьк, 2019. С. 98–101.

Чир Н. В., Єрко І. В., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. Перспективи розвитку туристичної інфраструктури Маневицького району Волинської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Географія». 2018. № 1. Вип. 44. С. 118–123.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-02