Вимоги до оформлення статей

Редколегія започаткованого наукового журналу «Географічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки» приймає оригінальні, неопубліковані раніше наукові статті, які  висвітлюють актуальні питання з усіх напрямів географічної науки, у тому числі з фізичної, суспільної та рекреаційної географії, географії туризму, географічного країнознавства та краєзнавства, географічної картографії, геоекології тощо. Матеріали можуть бути представлені українською мовою або офіційними мовами ЄС. Перевага надається англомовним статтям. Статті, що не відповідають профілю журналу та у яких не повною мірою дотримані рекомендації для авторів, відхиляються редакційною колегією.

Обсяг: теоретичних статей – 10‒17 сторінок (разом із таблицями та ілюстративним матеріалом), оглядових – 6‒12 сторінок, інформації та рецензії – 3‒6 сторінок. Статті, більші за обсягом, друкуються лише за попереднім узгодженням із редколегією.

Оформлення статті: індекс УДК, прізвище, ім’я та по батькові автора чи авторів, науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, де працює автор, електронна адреса, ORCID, назва статті, анотація, ключові слова (5-7) – українською мовою; ім’я та прізвище автора чи авторів, назва установи, де працює автор, електронна адреса, ORCID, назва статті, анотація, ключові слова (5-7) – англійською мовою), основний текст статті, списки використаних джерел.

Анотація: українською мовою – не менше 800 знаків з пробілами (не враховуючи прізвища авторів, назви статті та ключових слів), англійською мовою – не менше 1800 знаків з пробілами (не враховуючи прізвища авторів, назви статті та ключових слів). Якщо стаття не українською чи англійською мовою, то подається ще і мовою статті (800 знаків із пробілами). Вимоги до анотацій: інформативність (відсутність загальних слів); змістовність (відображення основного змісту статті та результатів досліджень); застосування термінології, характерної для іноземних спеціальних текстів; єдність термінології в межах анотації; відсутність повторення відомостей, що містяться в заголовку статті. Англомовна анотація подається згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат і повинна містити такі виділені елементи: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.

Структура статті: У статті мають бути виділені рубрики: Актуальність теми дослідження; Стан вивчення питання з аналізом основних праць; Мета та завдання дослідження; Методи та матеріали дослідження; Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів (може бути з підрубриками); Висновки; Новизна дослідження.

Посилання на джерела в тексті необхідно подавати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.

Список використаних джерел завершує статтю і публікується за алфавітом мовою оригіналу під заголовком «Список використаних джерел». Бібліографічний опис списку оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

References. Наприкінці статті розміщується список «References», оформлений згідно з вимогами APA (American Psychological Association). Для опису кириличних джерел (українською, болгарською мовами тощо) слід зробити переклад англійською мовою, в кінці чого в квадратних дужках вказується мова публікації [in Ukrainian або in Bulgarian]. Нумерація в Списку використаних джерел та References повинна збігатися.

Таблиці, картографічний та ілюстративний матеріал нумеруються, на них робляться посилання в тексті. Таблиці, карти, рисунки, діаграми, схеми повинні бути включені в текст за допомогою меню «вставка-об'єкт-Рисунок Microsoft Word» із вирівнюванням по центру й повинні мати підписи (знизу окремим абзацом, шрифт «Times New Roman», напівжирний, розмір шрифту 14). Таблиці повинні мати заголовок (над таблицею окремим абзацом).

Вся графіка має бути комп’ютерною, виконаною у чорно-білому або кольоровому варіанті у форматі JPEG із роздільною здатністю не менше 300 dpi. Кольорові фото, рисунки, схеми та карти повинні бути попередньо узгоджені з редакцією. Обов’язково подавати окремо файли карт, рисунків, графіків, схем в електронному вигляді. Формули подаються за допомогою редактора формул Microsoft Equation.

 

ПРАВИЛА НАБОРУ:

Стаття оформляється в текстовому форматі «DOC» (Microsoft Word, шрифт Times New Roman), розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5.Поля: верхнє – 2 cм, нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм. Сторінки не нумеруються. Абзацний відступ – 1,25 см. Напівжирним шрифтом виділяються підзаголовки структурних частин статті. Ілюстрації, включаючи карти, графіки та схеми, мають бути розміщені безпосередньо в тексті, а також подані окремими файлами у форматі JPEG. Вирівнювання по ширині сторінки без переносів. 

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl. За результатами рецензування редакція приймає остаточне рішення щодо можливості публікації статті. Негативне рішення з питання публікації статті повідомляється автору. Стаття може бути повернута на доопрацювання. У разі позитивного рішення про публікацію статті автор отримує відповідне повідомлення та рахунок на оплату. 

Стосунки авторів із редакцією врегульовуються Ліцензійним договором про передачу авторських прав. Передача статті в редакцію (будь-яким способом) з метою її публікації автоматично означає згоду автора (авторів) з умовами Ліцензійного договору. Публікація статей здійснюється на платній основі відповідно до «Договору публікації».

Для наукових статей надаватиметься цифровий ідентифікатор об’єкта (The digital Object Identifier – DOI) – універсальне гіперпосилання для пошуку публікацій в електронному науковому просторі.

Автори подають відомості про себе українською та англійською мовами: прізвище, ім’я, по батькові, вчене звання, вчений ступінь, місце роботи, посада, службова та домашня поштова адреса, телефони, ORCID, e-mail.

Автори відповідають за точність викладених фактів, цитат, статистичних даних, формул, бібліографічних довідок, написання географічних назв, власних імен.

 

Приклад оформлення

Географія туризму та рекреації
УДК 338.48-6:615.8 (447.82) (043.5)

 

Леонід Ільїн
доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельного господарства, Волинський національний університет імені Лесі Українки
ilyinleo@ukr.net, ORCІD: https://orcid.org/0000-0000-0000-0000

РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ІНТЕГРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Анотація. Не менше 800 знаків з пробілами.
Ключові слова: туризм, рекреація, ресурси, оцінка, оптимізація, раціональне використання.

 

Ilyin Leonid. RECREATION AND TOURISM RESOURCES OF THE VOLYN REGION: INTEGRATED ASSESSMENT
Abstract. Не менше 1800 знаків з пробілами.
Key words: tourism, recreation, resources, assessment, optimization, rational use.

Актуальність теми дослідження. [1, c. 88].
Стан вивчення питання з аналізом основних праць.
Мета та завдання дослідження.
Методи та матеріали дослідження.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки.
Новизна дослідження.

Список використаних джерел:

1. Міщенко О. В. Водні джерела Волинської області в структурі сакрального ландшафту. Вісник Київ-ського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Географія. Вип. 3 (72). К. : ВПЦ
«Київський університет», 2018. С. 88‒93. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.72.15.

References:

1. Mishchenko, O. V. (2018). The springs of Volyn region in the structure of the sacred landscape [Vodni dzherela Volynskoi oblasti v strukturi sakralnoho landshaftu]. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Series: Geography, 3(72), 88‒93. http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.72.15 [In Ukrainian].