РОЛЬ ТАНДЕМ-МЕТОДУ У ФОРМУВАННІ БАГАТОМОВНОСТІ УЧНІВ І УЧЕНИЦЬ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З НАВЧАННЯМ МОВАМИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/apv/2023.1.8

Ключові слова:

тандем-метод, тандем-навчання, тандем-партнери, багатомовна освіта, багатомовна компетентність, міжкультурна комунікація, навчання впродовж життя

Анотація

У статті розглянуто проблему застосування тандем-методу в контексті модернізації мовно-літературної галузі української освіти, його роль у процесі реалізації моделі багатомовної освіти в закладах загальної середньої освіти України з навчанням мов корінних народів і національних меншин. Наголошено на тому, що використання інноваційних методів, зокрема тандем-методу, в процесі інтегрованого навчання мов є актуальною проблемою. Проаналізовано тандем-метод у порівнянні з традиційними методами навчання мов, стан його запровадження в педагогічній практиці. Представлено основні ідеї щодо використання тандем-методу в роботах зарубіжних та українських учених. Розглянуто основні принципи тандем-методу: обопільність та автономність; визначено педагогічні умови його реалізації; схарактеризовано основні етапи здійснення тандем-спілкування; сформульовано вимоги до тандем-партнерів у процесі підготовки та здійснення комунікації. Представлено результати використання тандем-методу в експериментальних школах та виокремлено проблеми, які потребують розв’язання в процесі його запровадження. Обґрунтовано позитивний вплив використання тандем-методу на ефективність процесу формування багатомовної компетентності учнів і учениць. Визначено, що тандем-метод у поєднанні з інформаційними та комунікаційними технологіями допомагає актуалізувати багатомовне полікультурне віртуальне середовище у результаті розширення мовних контактів учнів і учениць. Тандем-метод є оптимальним для відпрацювання комунікативних навичок учнів/учениць у процесі реального спілкування. Його використання сприяє подоланню мовних та психологічних бар’єрів у спілкуванні з тандем-партнерами за рахунок відсутності жорсткого контролю вчителя та низки прийомів, які націлені на підтримку ефективної комунікації між ними (уточнень, перепитування, формулювання ідеї іншими словами, використання жестів, засобів невербальної комунікації, заміни складних конструкцій простими тощо), розвиток здатності до міжкультурної комунікації на принципах рівності і толерантності.

Посилання

Apfelbaum.B. Erzählenim Tandem: Sprachlernaktivitätenund die Konstruktioneines Diskursmustersin der Fremdsprache; (Zielsprachen:Französisch und Deutsch). Tübingen: Narr, 1993. 235 S.

Bausch, K.-R. Ansprachezum Auftakt des EuropäischenJahres derSprachen, 2001.11 Shttps://westfaelische-direktorenvereinigung.de/wordpress/wp-content/uploads/2001/11/Referat-Bausch.pdf (дата звернення 15.09.22)

Bechtel, M. Interkulturelles Lernenbeim Sprachenlernenim Tandem. Einediskursanalytische Untersuchung. Tübingen: Gunter Narr, 2003. 387 S.

Born, J. Das eLearning-Praxisbuch: оnlineunterstützte Lernangebote in Aus– und Fortbildungkonzipierenund begleiten;еin Hand– und Arbeitsbuch. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2008. 251 S.

Brammerts, H., Kleppin K. Selbstgesteuertes Sprachenlernenim Tandem:einHandbuch. 3. Aufl., unveränd. Nachdr. der 1. Aufl.Tübingen:Stauffenburg-Verlag, 2010. 206 S.

Little, D., Lewis, T., Walker, L. Autonomous language learning in tandem. Sheffield: Academicand Electronic Press, 2003. P. 145–156.

Telles J. A., Vassallo M. L. Foreign language learning in-tandem: Teletandem as an alternative proposal in CALLT.2006. Vol. 27, No 2, P. 189–212.

Thomas, A., Kinast, E.-U.,Schroll-Machl S. (Hrsg.).HandbuchInterkulturelle Kommunikation und Kooperation. Band 1: Grundlagen undPraxisfelder.Göttingen:Vandenhoeck&Ruprecht, 2003. 465 S.

Holec, H. Prise en compte des besoinsetapprentissage auto-dirigé. Mélanges Pédagogiques 1979. Р. 49–64.

Holec, H. Autonomy and self-directed learning: present fields ofapplication = Autonomie et apprentissageautodirigé: terrains d’applicationactuels/ Council for Cultural co-operation, Project. No. 12 .«Learning andteaching modern languages for communication». Strasbourg: Councilof Europe Press, 1993. 149 S.

Holstein S. Sprachen-Tandem fürPaare, Kurse, Schulklassen: einLeitfadenfürKursleiter, Lehrpersonen, Migrantenbetreuer und autonomeTandem-Partner. Frankfurt am Main: Fachhochschulverl, 2006. 174 S.

Бігич О. Б. та ін Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика / за ред. С. Ю. Ніколаєвої. Київ: Ленвіт, 2013. 590 с.

Жукевич, І. Технології навчання іноземній мові в тандемі студентів немовних закладів вищої освіти. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Випуск 2(27) Дрогобич:Державний педагогічний університет імені І.Франка, 2020. С. 226–230.

Забіяка, І. М. Модель формування міжкультурної компетенції майбутніх фахівців технічного профілю на основі тандем-методу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-воНаУОА, 2022. Вип. 13(81). С. 131–135.

Кравчина Т.В. Тандем-метод як один із способів інтенсивного вивчення іноземної мови та формування іншомовної комунікативної компетенції. Фізико-математична освіта: науковий журнал. 2016. Випуск 4(10). С. 45–48.

Ніколаєва, С. Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): навч. посіб. Київ: Ленвіт, 2008. 285 с.

Осова О. О. Тандем-технології як сучасні технології навчання іноземних мов. Педагогічні науки. 2017. No 5. С. 87–91.

Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник. НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. К.: ВД «ЕКМО», 2011. 324 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-24

Як цитувати

БОГДАНЕЦЬ-БІЛОСКАЛЕНКО, Н., & ФІДКЕВИЧ, О. (2023). РОЛЬ ТАНДЕМ-МЕТОДУ У ФОРМУВАННІ БАГАТОМОВНОСТІ УЧНІВ І УЧЕНИЦЬ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З НАВЧАННЯМ МОВАМИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН. Acta Paedagogica Volynienses, (1), 50–58. https://doi.org/10.32782/apv/2023.1.8

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 ПОЧАТКОВА ОСВІТА