МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ ПРИРОДНИЧОЇ, ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ГАЛУЗЕЙ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Микола САДОВИЙ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка http://orcid.org/0000-0001-6582-6506
  • Олена ТРИФОНОВА Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка http://orcid.org/0000-0002-6146-9844

DOI:

https://doi.org/10.32782/pet-2022-2-5

Ключові слова:

методологія дослідження, системне мислення, розподіл Максвелла, наукове дослідження, дослідницький проєкт

Анотація

Проблема співвідношення новітніх і класичних наукових ідей залишається нагальною для дослідників. Особливого значення вона набуває у педагогічних дослідженнях. Швидкісне впровадження у виробничі процеси нанотехнологій привело нас до висновку про доцільність зробити ґрунтовний науково-методологічний аналіз співвідношення новітніх і класичних понять у змісті освітніх компонент підготовки майбутніх фахівців природничої, технологічної та професійної галузей освіти. Практику реалізація цих наукових досліджень ми пропонуємо здійснювати шляхом виконання дослідницьких проєктів, курсових і кваліфікаційних робіт тощо. Сутність полягає в організації наукової діяльності, виявленні й активізації творчого інтелекту суб’єктів навчання, що забезпечує здобуття й практичне використання нових знань й отримання наукової продукції. Алгоритм вказаного здійснюється через: створення проблеми → формування гіпотези → використання нових методів дослідження → узагальнення результатів дослідження. Мета статті: виходячи з сучасних освітніх парадигм обґрунтувати підходи до вивчення проблеми розвитку методології в наукових дослідження під час проведення студентських досліджень в галузі природничих наук, технологій, професійної освіти. У статті поняття методології наукового дослідження розглядається як висхідне положення, стрижнева розвивальна ідея проблеми. Для прикладу реалізації методології дослідження, що забезпечує формування у суб’єктів навчання системного мислення ми пропонуємо розглянути розподіл Максвелла, де системно представлено співвідношення енергії та частоти коливань макро- та мікрозбуджених систем. Вцілому запропонований приклад реалізації дослідження сприяє формуванню у студентів системного мислення. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у моделюванні зазначених процесів із використанням комп’ютерного програмування.

Посилання

Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: навч. посібн. К.: Центр учбової літератури, 2004. 212 с.

Кучерук I.М., Дущенко В.П. Загальна фізика. Оптика. Квантова фізика: навч. посібн. К.: Вища шк., 1991. 463 с.

Методичні рекомендації до підготовки курсових і дипломних (кваліфікаційних) робіт: для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) І (бакалаврського) рівня вищої освіти. [укл.: О.В. Абрамова, Т.В. Куценко, М.І. Садовий, Д.В. Соменко, О.М. Трифонова]. Заг. ред. М.І. Садового. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. 76 с.

Методологія наукових досліджень у галузі: практикум: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / уклад.: Н.І. Бурау, В.С. Антонюк, Д.О. Півторак. КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 58 с.

Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: навч. посібн. К.: Центр учбової літератури, 2007. 254 с.

Садовий М.І., Трифонова О.М., Хомутенко М.В. Методика формування уявлень про сучасну наукову картину світу в хмаро орієнтованому навчальному середовищі. Вісник Черкаського національного університету. Серія: Педагогічні науки. 2016. Вип. 7. С. 8–16.

Сталий розвиток – Науковий дебют 2013 / наук. ред.: А. Кузьмінський, Х. Кретек, С. Давидзюк. Warshawa, WSM, 2014. 352 с.

Стьопін А.О. Синергетичні виміри розвитку України: історія і сучасність. Одеса: Астропринт, 2006. 156 с.

Трифонова О.М., Садовий М.І. Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Педагогічні науки. Херсон, 2022. Вип. 98. С. 27–34.

Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: навч. посібн. К.: Вид. Дім «Слово», 2004. 240 с.

Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручн. 2-ге вид. К.: Знання-Прес, 2002. 295 с.

Юринець В.Є. Методологія наукових досліджень : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 178 с.

Gharajedaghi J. Systems Thinking: Managing Chaos and Complexity: A Platform for Designing Business Architecture. URL: https://ccsuniversity.ac.in/ bridge-library/magzine/Systems%20Thinking,%20_%20Managing%20Chaos%20and%20Complexity_%20A%20Platform%20for%20Designing%20Business%20Architecture%20(%20PDFDrive.com%20).pdf (дата звернення: 14.09.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-26

Як цитувати

САДОВИЙ, М., & ТРИФОНОВА, О. (2023). МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ ПРИРОДНИЧОЇ, ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ГАЛУЗЕЙ ОСВІТИ. Фізика та освітні технології, (2), 31–38. https://doi.org/10.32782/pet-2022-2-5