АКУМУЛЯЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ДОННИХ ВІДКЛАДАХ

Автор(и)

  • Ольга БЄДУНКОВА Національний університет водного господарства та природокористування http://orcid.org/0000-0003-4356-4124
  • Віктор ТРОЦЮК Національний університет водного господарства та природокористування
  • Юлія ЦІПАН Національний університет водного господарства та природокористування

DOI:

https://doi.org/10.32782/pcsd-2021-2-1

Ключові слова:

донні відклади, важкі метали, акумуляція

Анотація

Донні відклади виступають в якості “депо” сумарної кількості важких металів водних екосистем також і малих річок, які на відміну від непротічних водойм характеризуються динамічністю та активною взаємодією системи “вода – донні відкладення”. У статті наведено результати визначення вмісту важких металів у донних відкладах типової для Полісь- кої зони України малої річки. Найпомітніше зростання концентрацій важких металів спостерігається у тих ділянках, де донні відклади, багаті на органічні речовини, а сама водойма зазнає зовнішнього антропогенного впливу. Доведено необхідність проведення оцінки стану водних екосистем за якісними характеристиками донних відкладів. На момент дослідження, донні відклади характеризувались найбільшим вмістом цинку, а у воді перева- жали концентрації марганцю. У відповідності з теорією молекулярної дифузії, найбільшою здатністю до обміну володіють з’єднання з найменшою молекулярною масою. Побудова кореляційних залежностей вмісту важких металів у донних відкладах і воді дослідної річки, дозволила встановити величини апроксимації: які у створі № 1 становили величину 0,55; у створі №2 величину 0,74; у створі № 3 величину 0,40. Це дозволяє стверджувати, що найбільшим депонуванням важких металів характеризуються донні відклади, які багаті на вміст органічних речовин та зазнають активного алохтонного впливу. За числовим вираженням, елементи у порядку зменшен- ня концентрацій у донних відкладах, розташувались в ряд: Zn > Mn > Cu > As > Pb > Cd > Co; у воді річки: Mn > Zn > Cu > As > Pb > Cd > Co. Отже, на характер накопичення впливають і особливості комплексоутво- рення в процесах обміну з’єднання важких металів між донними відкладами і водою та ряд алохтонних чинників. Зважаючи на здатність водних екосистем до вторинного забруднення (самозабруднення) різноманітними речо- винами, в тому числі з’єднаннями металів, за рахунок донних відкладів, виникає необхідність оцінки стану водних екосистем по якісним характеристикам донних відкладів.

Посилання

Романенко В.Д. Основи гідроекології: Підручник. Київ : Обереги, 2001. 728 с.

Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управління). Том I. Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В. Рівне : Волинські обереги. 1999. 348 с.

Брукс Р.Р. Загрязнение микроэлементами и химия окружающей среды. Москва : Химия, 1982, с. 371–413.

Хвесик М.А., Рижова К.І. Рибне господарство України (еколого-економічний аспект). Київ : РВПС України НАН України, 2004. 53 с.

Экологическое состояние реки Днестр / Л.В. Шевцова, К.А. Алиев, О.А. Кузько и др. Київ: Редакция «Гидробиологический журнал», 1998. 148 с.

Линник П.Н. Донные отложения водоемов как потенциальный источник вторичного загрязнения водной среды соединениями тяжелых металлов Гидробиологический журнал. 1999. 35, № 1. с. 32–42.

Перевозников М.А., Богданова Е.А. Тяжелые металлы в пресноводных екосистемах. Санкт-Петербург. 1999. 228 с.

Клименко М.О., Бєдункова О.О. Міграція важких металів у ланцюгах живлення водних екосистем. Зб. наук. праць «Вісник національного університету водного господарства та природокористування». Вип. 2(34). Ч. 1. Рівне, 2006. C. 13–20.

Методы гидробиологического анализа пресных вод. Ленинград, 1976, с. 14–23.

Якість води. Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб (ІSO 5667-2:1991, ІDT). 11 с.

Линник Н.М. Влияние фульвокислот на миграцию металлов в системе «донные отложения – вода». Гидробиологический журнал. Том 43, № 6, 2007. С. 93–110.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-11

Як цитувати

БЄДУНКОВА, О., ТРОЦЮК, В., & ЦІПАН, Ю. (2021). АКУМУЛЯЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ДОННИХ ВІДКЛАДАХ. Проблеми хімії та сталого розвитку, (2), 3-8. https://doi.org/10.32782/pcsd-2021-2-1