ГРАДАЦІЯ РІВНІВ КРИТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ГІДРОЕКОСИСТЕМУ МАЛОЇ РІЧКИ ЗА ГОМЕОСТАЗОМ ІХТІОЦЕНОЗУ

Автор(и)

  • Ольга БЄДУНКОВА Національний університет водного господарства та природокористування http://orcid.org/0000-0003-4356-4124
  • Олександр МОРОЗ Національний університет водного господарства та природокористування

DOI:

https://doi.org/10.32782/pcsd-2021-1-1

Ключові слова:

гідроекосистема, іхтіоценоз, меристичні ознаки, ядерні порушення, гомеостаз

Анотація

Внаслідок цілого ряду природних та антропогенних чинників мада річка Устя, що протікає по території Волинського полісся, має несприятливі умови самоочищення, що особливо гостро проявляється на урбанізованих ділянках водотоку. Проведення оцінки якості води за коефіцієнтом забруднення (КНД) виявило переважно їх другий клас якості та характеризувало як води «слабко забрудненні» впродовж 2010-2019 рр. За методикою по відповідним категоріям, було отримано нижчі характеристики якості води, зокрема, у 2019 р.: створ № 1 – води «чисті», створ № 2 – «брудні», створ № 3 – «забруднені». Представлені в статті результати наводять вперше проведену для річки Устя оцінку стабільності розвитку іхтіоценозу за рівнями ядерних порушень еритроцитів периферійної крові риб та рівнями флуктуючої асиметрії. Встановлена поліноміальна апроксимація результа- тів досліджень доводить і про вплив якості водного середовища на формування цитогенетичного гомеостазу, в першу чергу, для таких видів риб як плітка (0,94), верховодка (0,73), окунь (0,74) та лящ (0,72). Для красно- пірки ця залежність мала достовірність апроксимації 0,52. Для карася залежність взагалі не підтвердилась (0,18). Функціональний зв’язок між рівнями ФА іхтіоценозу та частотою ядерних порушень описувався статис- тично значимою достовірністю апроксимації – 0,82. Встановлений функціональний зв’язок морфометричного та цитогенетичного гомеостазу риб на ділянках з різною якістю водного середовища. Запропоновано локалізо- вану шкалу інтегральної оцінки «критичних навантажень» на гідроекосистему: до 3,4±0,22‰ – високий рівень цитогенетичного гомеостазу, що свідчить про мінімальне навантаження гідроекосистеми та відповідає «оліго- токсичності» середовища; від 3,4±0,22‰ до 5,7±0,25‰ – середній рівень цитогенетичного гомеостазу, помірний рівень навантаження гідроекосистеми, «мезотоксичність»; понад 5,7±0,25‰ – низький рівень цитогенетичного гомеостазу, критичне навантаження гідроекосистеми, «політоксичність».

Посилання

Critical loads for sulphur and nitrogen (Report from a Workshop held at Stokhoster, Sweden, March 19-24, 1988) / Miljo rapport, 1988 – Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 1988. Vol. 15.

Шитиков В.К. Количественная гидроэкология: методы системной идентификации / В.К. Шитиков, Г.С. Розенберг, Т.Д. Зинченко. Тольятти : ИЭВБ РАН, 2003. 463 с.

Красовский Г.Н., Егорова Н.А. Гигиенические и экологические критерии вредности в области охраны водных объектов. Гигиена и санитария 2000. № 6. С. 14–16.

Моисеенко Т.И. Экотоксикологический подход к нормированию антропогенных нагрузок на водоемы Севера. Экология. 1998. № 6. С. 452–461.

Смагин А.И. Экология водоемов зоны техногенной радиационной аномалии на Южном Урале : диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук. Пермь – 2008, 52 с.

Захаров В.М., Чубинишвили А.Т., Дмитриев С.Г., Баранов А.С., Борисов В.И., Валецкий А.В., Крысанов Е.Ю., Кряжева Н.Г., Пронин А.В., Чистякова Е.К. Здоровье среды: практика оценки. Центр экологической политики России. Центр здоровья среды. Москва, 2000. 320 с.

Льюис С.М. Практическая и лабораторная гематология / С.М. Льюис, Б. Бэйн, И. Бэйтс Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 672 с.

Айвазян С.А. и др. Прикладная статистика: Исследование зависимостей. Справ. издание. Москва : Финансы и статистика, 1985. 487 с.

Шерман І.М., Пилипенко Ю.В. Іхтіологічний російсько-український тлумачний словник. Київ : ВД «Альтернативи», 1999. 272 с.

Романенко В.Д. Методика экологической оценки качества поверхностных вод по соответствующим категориям / В.Д. Романенко, В.М. Жукинский, О. П. Оксиюк [и др.]. Київ : СИМВОЛ–Т, 1998. 28 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-11

Як цитувати

БЄДУНКОВА, О., & МОРОЗ, О. (2021). ГРАДАЦІЯ РІВНІВ КРИТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ГІДРОЕКОСИСТЕМУ МАЛОЇ РІЧКИ ЗА ГОМЕОСТАЗОМ ІХТІОЦЕНОЗУ. Проблеми хімії та сталого розвитку, (1), 3-11. https://doi.org/10.32782/pcsd-2021-1-1