ІНВАРІАНТНІСТЬ, ЦІЛІСНІСТЬ ТА ЕМЕРДЖЕНТНІСТЬ ЯК ГОЛОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/geochasvnu.2023.2.01

Ключові слова:

територіальні системи, інваріантність, цілісність, емерджентність, системна організованість

Анотація

Проаналізовано головні системоформувальні властивості: інваріантність, цілісність, емерджентність. Пояснено проблеми з їх реальним визначенням, взаємозалежності між ними й варіабельність у межах однієї територіальної системи. Показано, що труднощі з трактуванням й використанням цих властивостей переважно полягають у їх інформаційній основі. При цьому індикаційно-організаційною основою інваріантності, цілісності та емерджентності слугує функціональна структура систем, яка свідчить про їх стан і взаємовідносини з дотичними територіальними утвореннями. Отже, ці властивості територіального утворення не лише внутрісистемне, а й зовнішньосистемне явище. Кожна з таких системних властивостей контролює власну сукупність зв’язків, які попри те є взаємопов’язаними й взаємозалежними. Як наслідок утворюється своєрідне системоформувальне поле зв’язків.

Посилання

Арманд А. Д. Механизмы устойчивости геосистем. Факторы и механизмы устойчивости геосистем : Наука, 1989. С. 81‒90.

Баранцев Р. Г. Поиски границ синергетики. Т. 8. 1997. С. 15‒17.

Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Системный подход : предпосылки, проблемы, трудности : Знание, 1969. 48 с.

Боков В. А. Пространственно-временные основы геосистемных взаимодействий : автореф. дис. ... д-ра географ. наук, 1990. 39 с.

Власов К. П., Власов П. К., Киселёва А. А. Методы исследований и организация экспериментов. Харьков : Гуманитарный центр, 2002. 256 с.

Гнатів П. С., Хірівський П. Р. Теорія систем і системний аналіз в екології : навч. посібник. Львів: Камула, 2010. 204 с.

Гродзинський М. Д. Ландшафтна екологія : підручник. Київ: Знання, 2014. 550 с.

Исаченко А. Г. Геоэкологический потенциал ландшафта. Известия ВГО. 1991. Вып. 4. С. 305‒316.

Исаченко А. Г. Теория и методология географической науки : учебник для студентов вузов : Академия, 2004. 400 с.

Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Синергетическое расширение антропного принципа. Синергетическая парадигма, 2000. С. 80‒106.

Костріков С. В., Черваньов І. Г. Дослідження самоорганізації флювіального рельєфу на засадах синергетичної парадигми сучасного природознавства : монографія. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. 144 с. 12. Круть И. В. Введение в общую теорию Земли, 1978. 206 с.

Малиновский А. А. Общие вопросы строения систем и их значение для биологии. Проблемы методологии системного исследования, 1970. С. 146‒183.

Пащенко В. М. Теоретические проблемы ландшафтоведения. Киев : Наук. думка, 1993. 283 с.

Петлін В. М. Екологічні механізми організації природних територіальних систем. Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. 304 с.

Петлін В. М. Cинергетичні залежності в організації природних територіальних систем. Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 395 с.

Петлін В. М. Теорія природних територіальних систем: у 4-х т. Т. 1 : Загальнотеоретичні і загальнометодологічні основи природних територіальних систем. Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. 564 с.

Петлін В. М. Теорія природних територіальних систем: у 4-х т. Т. 2 : Природні територіальні системи : концепції, парадигми, організація. Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. 624 с.

Петлін В. М. Ієрархії природних територіальних систем : моногорафія. Луцьк : ПрАТ «Волин. обл. друкарня», 2018. 476 с.

Петлін В. М. Гармонія організованості природних територіальних систем : монографія. Луцьк : Вид. центр СНУ ім. Лесі Українки, Простір-М, 2019. 516 с.

Сетров М. И. Принцип системности и его основные понятия. Проблемы методологии системного исследования : Мысль, 1970. С. 49‒63.

Старіш О. Г. Системологія : підручник. Київ : Центр навч. літ-ри, 2005. 232 с.

Швебс Г. И. Социально-экологическая концепция и вопросы природопользования. Лиманно-устьевые комплексы Причерноморья : географические основы хозяйственного освоения. Л. : Наука, 1988. С. 7‒9.

Melvin M. A. Ekementary Particles and Symmetry Principles. Review of Modern Physics. 1960, Vol. 32, № 3. P. 11‒28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-02