ПОЄДНАННЯ МЕТОДІВ ГІДРОХІМІЧНОЇ ТА ГІДРОБІОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РУСЛА РІЧКИ

Автор(и)

  • Ігор СТАТНИК Національний університет водного господарства та природокористування http://orcid.org/0000-0001-7007-7319
  • Олена КУРИЛЮК Національний університет водного господарства та природокористування

DOI:

https://doi.org/10.32782/pcsd-2021-1-7

Ключові слова:

якість води, екологічна оцінка, індикаторні організми

Анотація

Представлена порівняльна оцінка гідрохімічного складу р. Луг по створах спостережень зі встановленням класу якості води, виявлення пріоритетних забруднювачів та проведення біотестування для діагностики ток- сичності води річки. Комплексний екологічний індекс якості води по створах спостережень змінювався у межах 1,7 (на витоку) – I-II клас до 4,5 (м. Ходорів після випуску стічних вод) – IV клас і в середньому по річці становить 3,1, що відносить воду до третього класу. Оцінка якості води по дослідних створах р. Луг з індикаторним орга- нізмом личинки хірономід (Chironomus dorsalis) найбільш чисельними виявила проби, відібрані у створах № 1, 2, 5: середня чисельність Chironomus dorsalis більше 20 екз./м2. У створі №3 середня чисельність індикаторних орга- нізмів була 5 екз./м2, а у створі № 4 – 12 екз./м2. Результати проведених визначень підтверджують IV клас якості води у створах № 3 та № 4, аналогічно проведеній оцінці із встановленням комплексного екологічного індексу. Для діагностики токсичності води річки Луг використали метод визначення смертності дафній (Daphnia magna). Гострою токсичністю характеризувалася вода річки у дослідному створі № 3 (м. Ходорів – після випуску стічних вод), про що свідчить смертність Daphnia magna 50,7% у перші 96 годин. Вода річки, відібрана зі створу №4 (с. Добровля- ни) не мала гострої токсичності, хоча IV клас якості води був установлений в обох дослідних створах. У цілому, отри- мані значення класів якості води р. Луг по створах спостережень відображують його зміну від II до IV, що є цілком виправданим зважаючи на наявність випуску стічних вод та високу господарську освоєність бассейну. Отримані результати доводять необхідність поєднання методів оцінки якості поверхневих вод, а саме – тра- диційних оцінок гідрохімічних параметрів та біоіндикаційних методів. Такий підхід здатен відобразити реальну ситуацію на водному об’єкті та є цілком логічним при проведенні екологічних оцінок стану русла річки.

Посилання

Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В., Гринюк В.І., Войтишина В.Й. Відродження екосистем трансформованих басейнів річок та озер (рекомендації до розробки ОВНС: Монографія./ за ред. д.б.н., професора Й.В. Гриба. Рівне : НУВГП, 2012. 246 с.

Мальцев В.І., Карпова Г.О., Зуб Л.М. Визначення якості води методами біоіндикації: науково-методичний посібник. Київ : Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу АН України, Інститут екології (ІНЕКО) Національного екологічного центру України, 2011. 112 с.

Крайнюкова А.М., Чистякова О.О., Крайнюков О.М. Комплексна оцінка екологічного стану водних об’єктів (на прикладі басейну р. Сів. Донець). Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2011. № 944, Вип. 6. С. 61–71

Крайнюков О.М., Крайнюкова А.М. Оцінка еколого-токсикологічного стану поверхневих вод Харківської області. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. № 2(15), 2010. С. 74–82.

Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управління). Том I. Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В. Рівне : Волинські обереги. 1999. 348 с.

Руководсво по гидробиологическому мониторингу пресноводных екосистем. Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1992. 143 с.

Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/EC. Основні терміни та визначення. Київ: Твій формат, 2006. 240 с.

Біотестування у природоохоронній практиці. / Технічний комітет з стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання ресурсів України». Київ 1997. 240 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-11

Як цитувати

СТАТНИК, І., & КУРИЛЮК, О. (2021). ПОЄДНАННЯ МЕТОДІВ ГІДРОХІМІЧНОЇ ТА ГІДРОБІОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РУСЛА РІЧКИ. Проблеми хімії та сталого розвитку, (1), 43-49. https://doi.org/10.32782/pcsd-2021-1-7